بازاریابی محصولات مرتبط با گیاهان دارویی و مشتقات آنها

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: رضا خدایاری

کشور: Iran

تاریخ: 1398/05/08

بازاریابی محصولات مرتبط با گیاهان دارویی و مشتقات آنها مانند اسانس و عصاره در قاره ی اروپا

iraneuropa@yahoo.com