تامین گوگرد از ترکمنستان

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: محمد شریف نیا09127979817

کشور: Iran

تاریخ: 1398/08/28

تامین گوگرد با قیمت مناسب تا بندرعباس از کشور ترکمنستان

88554951

88108539

تهران یوسف آباد