فروش ۱۰۰تن پیاز زرد

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: صنایع فلزی کوشا

کشور: Iran

تاریخ: 1398/09/13

۱۰۰ تن پیاز زرد به قیمت هر کیلو۳۰۰۰ تومان تحویل بروجرد

???????????

لرستان-بروجرد