درخواست گازوئیل جهت صادرات

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: مجید پاکزادفر

کشور: Iran

تاریخ: 1398/09/23

از تمامی تامین کنندگان گازوئیل که توانایی صادرات به عراق را دارند دعوت به همکاری می گردد.

09352543637

Pakzadfar@gmail.com