حمل و نقل فله مواد شیمیایی و مواد غذایی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/02

شرکت حمل و نقل مواد شیمیایی به صورت فله. و حمل مواد غذایی در مخزن. دارای مخزن تانکرهای با تخلیه ازبالا جهت مواد شیمیایی و اسیدی و مخزن تانکرهای با تخلیه از پایین جهت مواد پتروشیمی و مواد غذایی

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران