خوراک دام و طیور

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/02

گلوتن ذرت خوراک گلوتن ذرت خشک که طی فرایند فراوری با نشاسته و جداسازی وخشک کردن و گرانول شدن اجزای پروتئین معدنی با ارزش بالا، پروتئین ،فیبر و مواد معدنی بدست می آید.

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران