خوراک دام وطیور

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/03

گلوتن پودر خشک ذرت این کالا یک مکمل پروتئینی و معدنی با ارزش بالا و از پایه خوراک برای شاخه های مختلف دامپروری ،مرغداری و آبزی پروری است.

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران