رزین های اپوکسی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/03

رزین های اپوکسی گلس ، مهر و موم res رزینهای گرمازا (رزین های اپوکسی ، فنولوینلستر) ues چسب اپوکسی hes چسب اپوکسی seal سیلانت اپوکسی

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران