قند و شکر

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/03

شکر در کیسه های 50 کیلوگرمی با احتساب هزینه تحویل در محل انبار شما تحویل بصورت کانتینر 20 فوتی ، کانتینر دریایی به قیمت 430 دلار آمریکا به ازای هر تن پیشنهاد میشود.

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران