فروش محصولات شیمیایی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل

کشور: Russia

تاریخ: 1398/11/13

1. پودر منیزیم - MPF1 ، MPF2 ، MPF3 ، MPF4 (منیزیم فعال حاوی کمتر از 99٪ نخواهد بود) 2. نیترات استرانسیوم - Sr (NO3) 2 (کسری انبوه نیترات استرانسیوم کمتر از 99.3٪) 3. نیترات سدیم - NANO2 و NANO3 (بخش انبوه نیترات سدیم کمتر از 99.8٪) 4- نیترات باریم - Ba (NO3) 2 (کسری از نیترات باریم کمتر از 99.5٪) 5- سولفات باریم - BaSO4 (بخش انبوه نیترات سولفات باریم حداقل 99.8) 6. زیرکونیوم (زیرکونیوم حاوی کمتر از 99.5٪ نخواهد بود) - Zr 7. رودامین G (V) - C28H31CIN203 8. رزورسینول - C6H602 (بخش انبوه نیترات رزورسینول کمتر از 99.3-99.6)) 9. باکلیت - (C6-H6-O.C-H2-O) X 10- نیترات پتاسیم - KNO3 (کسر انبوه نیترات پتاسیم کمتر از 99.8٪) 11. آمونیوم - NH4 + (کسری انبوه آمونیوم کمتر از 99.0٪) 12. اکسید سرب - Pd304 (کسر جرم اکسید سرب حداقل از 99.9٪) 13. پودر آلومینیوم PAP3 (آلومینیوم فعال شامل کمتر از 85-93٪) ، PAP-2 ، PP-1T ، PP-1L ، PP-2T ، PP-2L ، PP-3T ، PP-3L 14. کلرید آمونیوم - NH4Cl (کسر آمونیوم جرم کمتر از 99.5٪) اسید حداقل کمتر از 40.0)) 16. سدیم آزید - NaN3 (آمونیوم با کسری کمتر از 99.5٪) 17. کرومات باریم - BaCrO4 (آمونیوم با کسری جرم از کمتر از 98.0٪) 18. آمینوگوانیدین سولفات - CH6N4 * H2SO4 * H2O (کسر جرم آمینوگوانیدین سولفات بیش از 98.0٪) و همچنین: لاک BT 5100 ، لاک NC-134 ، لاک MA-592 ، درزگیر UT-32 ، درزگیر UT-34 ، مینا ، حلال 646 ، حلال P-12 ، حلال "زایلن" ، چسب AK-20 ، چسب BF-4 ، روغن خشک کن "اوكسول" ، چسب لكونات ، فنوپلاست ، مواد مطبوعاتی ، Shellac طبیعی ، Cryolite ، electrocorundum normal 14A F30 ، Ferroalloys ، ملامین ، پلی کربنات ، مخلوط لاستیک ، پلی آمید PA-610D S ، محلول الکلی نیگروسین ، محلول در ذرت ، دکسترین ذرت. جلد

01133353399

shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق بازرگانی استان مازندران