مشارکت در واردات کود کشاورزی از کشور ازبکستان

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت کنور آسیا

کشور: Iran

تاریخ: 1399/02/02

جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در واردات کود کشاورزی از کشور روسیه و سایر کشورهای آسیای مرکزی

22901371

22278008

www.kenorasia.ir

rasaee@kenorasia.com

تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت جنوبی، خیابان روزنامه اطلاعات، پلاک 3