شراکت و همکاری در تجاری سازی و فروش سیستم هوشمند سازی منازل

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: فرهاد نوروزی نیا

کشور: Iran

تاریخ: 1399/02/16

سیستمی برای هوشمند سازی منازل با مزایای قابل توجه نسبت به نمونه های خارجی و موجود

09123360748