فروش 150هکتار زمین با کاربری صنعتی وکشاورزی براتوبان آبیک با سند

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: محمد پور

کشور: Iran

تاریخ: 1399/04/16

145هکتار زمین با کاربری صنعتی وکشاورزی

دو طرف ملک شرکت وکارخانه وجود دارد، مدارک مالکیتی کامل ثبتی، دارای حق آب از کانال

آبیک : اتوبان تهران قزوین بر اتوبان 1/5کیلومتر براتوبان دو کله اتوبان قدیم وجدید

تخفیف ندارد قیمت:15میلیارد تومان

تماس مستقیم مالک بدون واسطه 09226303898

09226303898

آبیک، تازه آباد