مدیر عامل

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: بازرگانی جودار

کشور: Iran

تاریخ: 1399/12/09

ارائه پروفرم براى كلیه كالا هاى مجاز از مقصد عمان و خرید كالا وارسال و ترخیص

09121348942

تهران