انجام کلیه خدمات بازرگانی و مشاوره ای برای شما در کشور روسیه

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: آپادانا تجارت عصر

کشور: Iran

تاریخ: 1400/01/28

انجام کلیه خدمات بازرگانی و مشاوره آی در روسیه

44978830

44978832

mcgpet@yahoo.com

تهران بلوار فردوس نبش وفاآذر جنوبی مجتمع آیریک سنتر طبقه 5 واحد 306