تأمین مشتقات نفتی و گازی از کشور روسیه

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: محمدعلی پوررحیم خیرآبادی

کشور: Iran

تاریخ: 1400/04/22

تأمین مشتقات نفتی و گازی از کشور روسیه با بهترین شرایط پرداخت از جمله (SBLC و DLC)  و با رقابتی ترین قیمت. واتساپ: 447714140131+ ایمیل: RBTL@yahoo.com Ryan British Trade LTD