درخواست خرید پای مرغ و یا بال مرغ جهت صادرات

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: سادات

کشور: Iran

تاریخ: 1400/05/07

درخواست خرید پای مرغ و یا بال مرغ جهت صادرات به مقدار زیاد و ماهیانه

09192348914

021 44870125