همکاری و مشارکت با شرکتهای فعال حوزه نفتی ایرانی جهت جدا سازی و استحصال گاز در هنگام بهره برداری از میادین نفتی و تبدیل به برق

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: سادات

کشور: Iran

تاریخ: 1400/06/20

پروژه جدا سازی و استحصال گاز از میادین نفتی همکاری و مشارکت با شرکتهای فعال حوزه نفتی ایرانی در پروژههای جهت جدا سازی و استحصال گاز در هنگام بهره برداری از میادین نفتی و تبدیل به برق از طرف یک شرکت چینی فعال درحوزه نفتی در کشورچین با شرکتهای علاقه مند ایرانی امکان ارسال کاتالوگ

09192348914

021 44870125

تهران