بازرگانی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت نیک سپهر سهند

کشور: Afghanistan

تاریخ: 1401/08/24

انجام کلیه خدمات واردات و صادرات

» رشته فعالیت: واردات و صادرات

09127906694

www.sepehrtarkhis.ir

toolsparse@gmail.com

تهران ،خیابان امام خمینی،خیابان میردامادی