کوتاژ صادرات

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: اصغرنجفی لرستانی

کشور: Afghanistan

تاریخ: 1401/10/19

برای واردات نیاز به کوتاژ صادراتی داریم

» رشته فعالیت: بازرکانی

0912412446

najafi20@gmail.com

تهران خیابان آفریقا