اتاق زنجان


اطلاعات تماس

۴ - ۳۳۴۶۳۷۷۰ (۰۲۴)

۳۳۴۶۳۷۷۷ (۰۲۴)

www.zccima.ir

irdirector@zccima.ir

زنجان، بزرگراه گاوازنگ، مجتمع ادارات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان