اتاق کرمان


اطلاعات تماس

۳۲۴۴۱۰۵۸ - ۳۲۴۵۹۱۵۳ (۰۳۴)

۳۲۴۵۳۴۶۵ (۰۳۴)

www.otagh-bazargani.com

pr@kermanchamber.com

کرمان، ابتداي بلوار جمهوري، نرسيده به خیابان شهید لاری نجفی (بیست متری نادر)، صندوق پستی ۴۷۱ - ۷۶۱۷۵