مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14031 عددباسلام هزینه تمدیدکارت بازرگانی این شرکت که برمبنای 3هزارم یا4هزارم صورت عملکردمیباشدچراتکراری قبض صادرشده وچراباصورتهای مالی این شرکت همخوانی ندارد؟
پاسخ:
سلام. مبنای محاسبه سه در هزار و چهار در هزار یکسال ، مبالغ یکسانی دارد و تکراری نیست.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام