مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14079 عددسلام لطفا کلیه ها هزینه ها و حقوق گمرکی مربوطه به واردات hs کد های زیر را بفرمایید 29171200 ادیپیک اسید 39123985-39123920 ادتا ( اتیلین دی آمین تترا استیک اسید )
پاسخ:
با سلام لطفا دراین خصوص با در دست داشتن مدارک به نزدیکترین گمرک اجرایی مراجعه نمایید  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام