مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14079 عددبا سلام با توجه به شرایط مذکور برای عضویت در اتاق بازرگانی امکان حضور نماینده در جلسات اتاق به غیر از مدیر عامل برای عضو حقوقی وجود دارد ؟
پاسخ:
سلام. لطفا از مشاوره های مربوطه پیگیری گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام