مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13888 عددبا سلام کد تعرفه سیکلوپنتادین رو می خواستم
پاسخ:
طبقه بندی مواد شیمیایی پس از انالیز دقیق وتعیین فرمول شیمیایی ان امکان پذیر است . اگر اسیدهای غیر الی باشد در ردیف 28112990 طبقه بندی میشود . قطعی نیست.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام