مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13888 عددسلام ، آیا بازنشسته سنوات خدمت به ایشان تعلق میگردد؟
پاسخ:
با سلام ، اشخاصی که پس از بازنشستگی، مبادرت به انعقاد قرارداد کار می نمایند، مشمول قانون کار هستند و فقط کمک هزینه عائله مندی موضوع مواد 86 و87 قانون تامین اجتماعی به آن ها تعلق نمی گیرد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام