مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13888 عددشرکت تازه تاسیس هست و فعالیت اقتصادی نداشته کد کارگاه یا ثبت در بیمه الزامی است؟در صورت عدم ثبت تخلفی صورت گرفته؟
پاسخ:
با سلام
اگرچه کارفرما مکلف است از تاریخ تأسیس شرکت ظرف 15 روز در شعب تأمین اجتماعی (شعبه ای که در محدوده جغرافیایی محل فعالیت شرکت باشد) تشکیل پرونده دهد، لکن عدم تشکیل پرونده به منزله تخلف محسوب نمی گردد.
چنانچه شرکت دارای فعالیت و پرسنل استخدام نماید، اجباراً باید پرسنل خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و این امر مستلزم تشکیل پرونده است. همچنین جهت اخذ هر گونه گواهی از سازمان مذکور، مستلزم تشکیل پرونده در تأمین اجتماعی است.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام