مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13898 عددکد صادرات nut bar و cereal bar را بفرمایید. کد جهانی ان فرق دارد؟
پاسخ:
بدلیل کا مل نبودن شرح کالا امکان پاسخ وجود ندارد . به هرحال میوه های سخت پوست (nut ) درفصل 8 وغلات در فصل 10 قابل طبقه بندی است . میزان کار و فراوری باید مشخص شود.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام