مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13972 عددسلام ، آیا اساتید حق التدریس دانشگاه علمی کاربردی مشمول قانون کارمیباش«؟
پاسخ:
باسلام ، درصورتیکه اساتید به موجب قراردادحق التدریس دانشگاهها انعقاد قراردادنمایند وشمول قوانین خاص باشند از شمول قانونکارخارج میباشند.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام