علی نبوی

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)- سوابقی همچون مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی
- دبیر کمیته اعتباری و سرمای هگذاری این صندوق توسعه ملی
- مدیر سرمای هگذاری داخلی و سرپرست فناوری اطلاعات صندوق توسعه ملی
- در دولت دهم مدیر برنامه انرژی «ستاد تحول صنایع و معادن» و دبیر کارگروه مالی وزارت صمت

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام