علیرضا شاه میرزایی

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت88969652

88965051

بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش کوچه شهید حجت دوست، ساختمان شهید نادری

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام