جعفر فرجی

عضو هیئت نمایندگان و نماینده وزیر جهادکشاورزی88815673

faraj6164@gmail.com

خیابان ایرانشهر پایین¬تر از سمیه پلاک 105 طبقه سوم

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام