شاخص های رتبه بندی توزیع کنندگان داخلی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی

1401/03/03

شاخص های رتبه بندی توزیع کنندگان داخلی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی در لینک زیر قابل مشاهده است

 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_dastorolamal.pdf

 

...