فراخوان ثبت نام در مجمع موسسین انجمن شرکتهای فضای کار اشتراکی

1401/03/18

ثبت نام در مجمع موسسین انجمن شرکتهای فضای کار اشتراکی

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرایط ثبت نام به فایل پیوست مراجعه کنی : 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_3560.pdf

...