چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

1401/04/21

چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

مهلت ارسال ایده ها : 15 مهرماه 1401

زمان برگزاری : آذر ماه 1401

آدرس ارسال ایده ها : industry@msrt.ir

سایت رویداد : www.industry.msrt.ir

 

...