همایش بین المللی اقتصادی تجاری و سرمایه گذاری در شهر خاروغ جمهوری تاجیکستان

1401/05/10

همایش بین المللی اقتصادی تجاری و سرمایه گذاری در شهر خاروغ جمهوری تاجیکستان

زمان : 26 الی 27 مرداد ماه 1401

مکان : شهر خاروغ تاجیکستان

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/Images/Docs/2_19.pdf

...