فراخوان ثبت نام در مجمع موسسین انجمن شرکتهای فضای کار اشتراکی

1401/05/12

 فراخوان ثبت نام در مجمع موسسین انجمن شرکتهای فضای کار اشتراکی

زمان ثبت نام : تا تاریخ 22 مرداد ماه 1401

زمان برگزاری مجمع : ساعت 11 روز 25 مرداد ماه 1401

مکان : اتاق بازرگانی ایران - طبقه ششم

تلفن تماس : 85730000

...