معرفی و حضور شرکت های تولیدی و صادراتی در رویدادهای تجاری روسیه

1401/11/18

زمان برپایی رویداد ها : از 1 الی 25 اسفند ماه 1401

برای دریافت برنامه برپایی شرکت های تولیدی در رویداد تجاری روسیه به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_14698.pdf

...