آگهی فراخوان ثبت نام در مجمع موسسین فدراسیون احداث و ساختمان

1401/12/09

تاریخ شروع ثبت نام : از 9 اسفند ماه 1401 الی 20 اسفند ماه 1401

محل ثبت نام : اتاق بازرگانی ایران -  معاونت استانها و امور تشکل های اتاق ایران 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_15511.pdf

...