نرخ کرایه حمل کود ترانزیتی در مسیر سرخس/ اینچه برون به بندر عباس

1402/01/19

نرخ کرایه حمل کود ترانزیتی در مسیر سرخس و اینچه برون به بندر عباس

برای دریافت نرخ اعلامی به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_1048.pdf

...