اطلاع رسانی درخصوص حمایت از فعالیت صاحبان استعداد برتر و نخبگان در مناطق مختلف استان

1402/01/20

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_15723.pdf

...