تمدید مهلت ثبت خدمات اشتغال سال 1401 در سامانه ملی رصد اشتغال

1402/01/22

تمدید مهلت ثبت خدمات اشتغال سال 1401 در سامانه ملی رصد اشتغال

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_1086.pdf

...