آیین نامه انتظام بخشی شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی

1402/02/27

آیین نامه انتظام بخشی شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی در قانون بودجه 1402 برای بررسی  و اعلام نظر در پیوست قابل مشاهده است 

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_attachments-otiaiehb.zip

...