نمایشگاه های صنعت ساختمان ، نفت و گاز ، مواد غذایی و صنعت و تجارت پاکستان

1402/05/07

نمایشگاه های صنعت ساختمان  ، نفت و گاز ، مواد غذایی و صنعت و تجارت 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعهه کنید :

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_attachments-vvkjusrd.zip

...