انتقال کلیه نمایشگاه های پر مخاطب به نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

1402/05/23

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بایستی کلیه نمایشگاه های پرمخاطب به نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب انتقال پیدا کرده و برگزار شود

همچنین برای برگزاری نمایشگاه باید مجوز از شورای حمل و نقل و ترافیک توسط مراکز نمایشگاهی تهران مجوز اخذ شود

...