ابلاغ الزامات کنوانسیون های IMDG CODE و CSC و الزام به طی دوره آموزشی

1402/06/07

ابلاغ الزامات کنوانسیون های IMDG CODE و CSC و الزام به طی دوره آموزشی

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_attachments-smkuttsn.zip

...