معرفی مراکز تجاری در کشورهای حوزه آسیای میانه قفقاز و روسیه

1402/06/22

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این مراکز تجاری به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_963266attachments.zip

...