آگهی دعوت سهامداران و اعضای موسسه غیر تجاری انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

1402/07/04

آگهی دعوت سهامداران و اعضای  موسسه غیر تجاری انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

به شماره ثبت  47212   به شناسه ملی   14008341685  جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که درساعت   14    مورخ   17/07/1402   در آدرس تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی  ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی طبقه اول سالن امین الضرب تشکیل می شود در نوبت (حداقل پانزده روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع و در 4 نسخه انجام گردد.

دستور جلسه:

- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیئت مدیره

- استماع گزارش بازرس

- بررسی و تصویب گزارش عمعملکرد اجرایی ، مالی و ترازنامه سالیانه انجمن

- استماع گزارش هیئت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید

-تصویب مبلغ حق عضویت سالیانه اعضا ، برنامه و بودجه سال مالی جدید

- انتخاب بازرس

    

                   

هیئت مدیره     

                                                                                                                              

 

...