حضور مدیر کل صمت استان تهران در برنامه بر خط ارتباط مردمی ریاست جمهوری

1402/07/22

حضور مدیر کل صمت استان تهران در برنامه بر خط ارتباط مردمی ریاست جمهوری

ارتباط تلفنی مردمی 111 در تاریخ 27 آذرماه 1402 ساعت 9 الی 11 صبح 

...